logo przedsiebiorcy

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności naukowo-badawczej Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu są szeroko rozumiane problemy transportu, głównie o charakterze ekonomiczno-finansowym i organizacyjno-prawnym, rozpatrywane w skali całego systemu transportowego, poszczególnych jego gałęzi, podmiotów transportowych oraz w układzie jednostek terytorialnych. Ośrodek oferujemy swoje usługi doradcze, jak również deklaruje gotowość realizacji prac badawczych, analityczno-studialnych, opinii i ekspertyz dotyczących transportu kolejowego, drogowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej oraz regionalnych systemów transportowych i transportu kombinowanego.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces