Rada Naukowa

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL

prof. dr hab. Paweł Czarnecki

Rektor Collegium Humanum - Szkoły Głównej Menedżerskiej, Konsul Honorowy Republiki Uzbekistanu
Paweł Czarnecki, Założyciel i Rektor Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej z siedzibą w Warszawie oraz filiami we Wrocławiu, Rzeszowie, Poznaniu, Bratysławie, Pradze, Frydku Mistku i Andiżanie w Uzbekistanie. Konsul Honorowy Republiki Uzbekistanu, honorowy Profesor na Newton University w Pradze, Kijowski Uniwersytet Kultury, i St. Elizabeth University Social Care and Health Sciences w Bratysławie. 
Członek Komisji ds. Marketingu w Polskim Komitecie Olimpijskim, Członek Rady Naukowej w PZU Zdrowie SA, członek Rady Programowej w Manager Business Hub, członek Rady Programowej Wrocławskiego Parku Technologicznego. Autor wielu książek i artykułów naukowych.

dr Arkadiusz Derkacz

Członek Rady Naukowej
Arkadiusz J. Derkacz – doktor nauki ekonomicznych, specjalista ds. zarządzania w gospodarce, polityki gospodarczej oraz międzynarodowych stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych. Przedstawiciel ekonomii instytucjonalnej.
Pracownik naukowo-dydaktyczny. Adiunkt Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej. Ekspert w Wydziale Statystyczno-Dewizowym łódzkiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego.
Absolwent UAM w Poznaniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako menedżer średniego i wyższego szczebla w organizacjach międzynarodowych w Niemczech, Czechach i Austrii. Od 2008 r. po powrocie do Polski i objął stanowisko dyrektora finansowego i menedżera.
Naukowo realizuje badania w zakresie ekonomii rozwoju, gospodarki cyrkularnej oraz zarządzania w gospodarce. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego oraz Forum Myśli Instytucjonalnej. Współpracuje z “The Forum for Social Economics” (USA). Członek Rady Redakcyjnej „Science Journal of Business and Management” (USA) i “American Journal of Management Science and Engineering” (USA).

Dr Michał Sobczak

Adiunkt Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytet Łódzki
Doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w ekonomice nieruchomości, zarządzaniu nieruchomościami, polityce mieszkaniowej oraz ekonomii społecznej w tym sektorze spółdzielczym. Adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości, Instytucie Gospodarki Przestrzennej, Wydziale Ekonomiczno-
Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Praktyk związany z gospodarowaniem nieruchomościami, m. in. były Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu. Przedsiębiorca od 2000 roku. Wieloletni członek rad nadzorczych spółek: Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu, Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MARKAB Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. Ekspert medialny UŁ. Współpracownik społeczny wielu organizacji lokalnych w Łodzi.

prof. dr hab. Robert Kmieciak

Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

dr hab. w zakresie nauk o polityce, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 r. Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Kieruje zespołem politologów skupionych wokół Zakładu Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz polityce regionalnej. Autor szeregu prac poświęconych tematyce samorządowej.

prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki

Politolog i socjolog gospodarki
Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

W 1992 w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk obronił napisany pod kierunkiem Andrzeja Sicińskiego doktorat Społeczeństwo obywatelskie a problemy społeczne współczesnej Polski. W 2002 tamże habilitował się, przedstawiając dzieło Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu. W 2015 otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Profesor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładał także w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Prowadzi badania w zakresie socjologii ekonomicznej, instytucji współczesnego kapitalizmu, działań elit gospodarczych i politycznych, aktywności grup nacisku i lobbingu, materialnych oraz społecznych aspektów bogactwa, dialogu społecznego i obywatelskiego, problematyki członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz politycznych i ekonomicznych wymiarów globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej.

Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Warszawskiego (2019–2020). Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN. Członek advisory board Warsaw Forum of Economic Sociology WFES, recenzent wydawniczy m.in. „Polish Sociological Review” i „Studia Socjologiczne”. Członek Rady Programowej Programu Przeciwdziałania Korupcji w Fundacji im. Stefana Batorego (2008–2013), ekspert komisji sejmowych. Członek Kapituły Klubu Polska 2025+ przy Związku Banków Polskich oraz Komisji Etyki ZBP.

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

Sędzia Naczelnego Sądu Lekarskiego
Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz chirurgii ogólnej i laparoskopowej, Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

W latach 1983 – 2002 asystent, adiunkt – Katedra  i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II  Wydz. Lek. WUM (Szpital Bródnowski). Pod kierunkiem prof. Wojciecha  Noszczyka, uzyskał  kolejne stopnie naukowe i specjalizacje z zakresu chirurgii  ogólnej  i naczyniowej. W roku 1989 uzyskał stopień naukowy doktora na AM w Warszawie, następnie w roku 1998 stopień doktora habilitowanego. Zwieńczeniem kariery naukowej było odebranie w 2009 r. z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego nominacji profesorskiej.  

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz jest czynnym nauczycielem akademickim Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego, gdzie od ponad 35 lat przekazuje studentom medycyny V i VI roku praktyczną i teoretyczną  wiedzę, prowadząc ćwiczenie i  wykłady z chirurgii.

 Ponadto prof. Kostewicz odbył liczne szkolenia i staże zawodowe w znanych amerykańskich i europejskich  ośrodkach  w zakresie kardiochirurgii i chirurgii naczyń. Ma na swoim koncie ponad  350 publikacji, w tym 5 książek i ponad 30 rozdziałów  w książkach dotyczących chirurgii  dla studentów, specjalizujących się  lekarzy  i  chirurgów. Prof. Kostewicz jest również jednym z pionierów chirurgii laparoskopowej  w Polsce. W 2003 r. otrzymał od  Ministra Zdrowia nagrodę za szczególne zasługi  dla rozwoju chirurgii  laparoskopowej w Polsce oraz za redakcję  pierwszego na polskim rynku podręcznika „Chirurgia  Laparoskopowa” PZWL.

 Jest opiekunem Studenckiego Chirurgicznego Koła Naukowego oraz pomysłodawcą i opiekunem cyklicznych studenckich konferencji naukowo-szkoleniowych pod nazwą Czwartki Chirurgiczne, cieszących się od 2007r niezwykle dużą popularnością w środowisku studenckim.

Prof. Kostewicz w swojej karierze zawodowej w latach 2003-2015 pełnił funkcję  Ordynatora Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Kolejno pełnił obowiązki Kierownika II  Katedry  i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej  i Onkologicznej WUM oraz Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego  w Warszawie.

Należy do ponad 20 towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Należy do ścisłego grona założycielskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. W latach 2003 – 2015 był sekretarzem i wiceprezesem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.  Od roku 2014 jest sędzią Naczelnego Sądu Lekarskiego, od 2015r prezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

dr Dariusz Maciej Grabowski

Ekonomista i polityk
Nauczyciel Akademicki

Ukończył w 1973r. studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1977 do 1989 roku pracował na tej uczelni, w 1978r. obronił doktorat. W 1980r. współtworzył NSZZ „Solidarność” na UW, a następnie współpracował z jej podziemnymi strukturami. Na początku lat 90. był doradcą ekonomicznym rządu Jana Olszewskiego. W 1997r. został posłem III kadencji z ramienia Ruchu Odbudowy Polski, w trakcie kadencji odszedł z partii i organizował własne ugrupowanie pod nazwą Stronnictwo Polska Racja Stanu (powstałe w 2000r.). Startował w wyborach prezydenckich w 2000 roku jako kandydat grupującej małe ugrupowania Koalicji dla Polski. W 2001r. uzyskał po raz drugi mandat poselski na Sejm IV kadencji z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, jako przedstawiciel SPRS . W 2002 roku przystąpił do Ligi Polskich Rodzin, z listy której, otrzymawszy 42 006 głosów w wyborach w 2004r., został posłem do Parlamentu Europejskiego. W październiku 2008r. był współzałożycielem nowej partii pod nazwą Ruch Społeczny Naprzód Polsko. W 2019r. założył partię Polska Nas Potrzebuje.

dr Karol Dąbrowski

Adiunkt UMCS w Katedrze Historii Państwa i Prawa

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, od 2010 roku w Warszawie w Collegium Varsoviense sprawował funkcje dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego (2010-2011); prorektora (2011-2013) oraz dziekana Wydziału Nauk Stosowanych (2013-2014). W 2012 r. pełnił też obowiązki Prorektora ds. dydaktycznych Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University. W listopadzie 2014 roku rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji UMCS na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Państwa i Prawa. W międzyczasie pracował w administracji skarbowej; był ekspertem Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym; ukończył kurs języka migowego I i II stopnia; zajmował się szkoleniami z prawa autorskiego, ochrony danych osobowych i działalności fundacji. Współdziała z Kancelarią Świeca & Wspólnicy na polu nauki i szkolnictwa wyższego. Jego zainteresowania badawcze obejmują: administrację skarbową, metodologię nauki, prawne aspekty głuchoślepoty, samorząd gospodarczy, zarządzanie organizacjami pozarządowymi.